Програма, яка друкує дзеркальні зображення власного "Я"


10

Напишіть програму, яка виробляє дзеркальні зображення себе. Прикладом може бути фантастичний код верблюда, який читає власний код і створює дві менші 2х2 версії. З огляду на вхід:

                      $_='ev
                    al("seek\040D
      ATA,0,         0;");foreach(1..3)
    {<DATA>;}my        @camel1hump;my$camel;
 my$Camel ;while(       <DATA>){$_=sprintf("%-6
9s",$_);my@dromedary      1=split(//);if(defined($
_=<DATA>)){@camel1hum    p=split(//);}while(@dromeda
 ry1){my$camel1hump=0   ;my$CAMEL=3;if(defined($_=shif
    t(@dromedary1  ))&&/\S/){$camel1hump+=1<<$CAMEL;}
    $CAMEL--;if(d  efined($_=shift(@dromedary1))&&/\S/){
   $camel1hump+=1 <<$CAMEL;}$CAMEL--;if(defined($_=shift(
   @camel1hump))&&/\S/){$camel1hump+=1<<$CAMEL;}$CAMEL--;if(
   defined($_=shift(@camel1hump))&&/\S/){$camel1hump+=1<<$CAME
   L;;}$camel.=(split(//,"\040..m`{/J\047\134}L^7FX"))[$camel1h
   ump];}$camel.="\n";}@camel1hump=split(/\n/,$camel);foreach(@
   camel1hump){chomp;$Camel=$_;y/LJF7\173\175`\047/\061\062\063\
   064\065\066\067\070/;y/12345678/JL7F\175\173\047`/;$_=reverse;
    print"$_\040$Camel\n";}foreach(@camel1hump){chomp;$Camel=$_;y
    /LJF7\173\175`\047/12345678/;y/12345678/JL7F\175\173\0 47`/;
     $_=reverse;print"\040$_$Camel\n";}';;s/\s*//g;;eval;  eval
      ("seek\040DATA,0,0;");undef$/;$_=<DATA>;s/\s*//g;(  );;s
       ;^.*_;;;map{eval"print\"$_\"";}/.{4}/g; __DATA__  \124
        \1  50\145\040\165\163\145\040\157\1 46\040\1 41\0
          40\143\141 \155\145\1 54\040\1  51\155\ 141
          \147\145\0 40\151\156 \040\141  \163\16 3\
           157\143\  151\141\16 4\151\1   57\156
           \040\167 \151\164\1  50\040\   120\1
           45\162\  154\040\15  1\163\   040\14
           1\040\1  64\162\1   41\144    \145\
           155\14  1\162\    153\04    0\157
           \146\   040\11   7\047\     122\1
           45\15   1\154\1 54\171     \040
           \046\     012\101\16      3\16
           3\15      7\143\15       1\14
           1\16      4\145\163      \054
           \040      \111\156\14     3\056
          \040\     125\163\145\14     4\040\
          167\1    51\164\1 50\0     40\160\
         145\162               \155\151
        \163\163                \151\1
       57\156\056

він виробляє:

    JXXXXXXXXL.    JXXLm.    .mJXXL    .JXXXXXXXXL
    {XXXXXXXXXXX.   JXXXmXXXXm mXXXXmXXXL   .XXXXXXXXXXX}
   .XXXXXXXXXXXXXL. {XXXXXXXXXF 7XXXXXXXXX} .JXXXXXXXXXXXXX.
   JXXXXXXXXXXXXXXXXL.`XXXXXX.    .XXXXXX'.JXXXXXXXXXXXXXXXXL
  JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmXXXXXXX.   .XXXXXXXmXXXXXXXXXXXXXXXXXXXL
 .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}   {XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXF    7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XX'7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXF     7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXF`XX
 XX {XXXFXXXXXXXXXXXXXXXXXXXF'      `7XXXXXXXXXXXXXXXXXXX7XXX} XX
 `X}{XXX'7XXXFXXXXX^XXXXX `'        `' XXXXX^XXXXX7XXXF`XXX}{X'
 `'XXX' {XXX'XXXXX 7XXXF           7XXXF XXXXX`XXX} `XXX`'
  .XX} {XXF {XXXX}`XXX}           {XXX'{XXXX} 7XX} {XX.
  {XX  `XXL `7XX} 7XX}           {XXF {XXF' JXX'  XX}
  `XX  `XXL mXXF {XX            XX} 7XXm JXX'  XX'
  XX   7XXXF  `XX            XX'  7XXXF   XX
  XX.  JXXXX.   7X.           .XF   .XXXXL  .XX
  {XXL  7XF7XXX.  {XX           XX}  .XXXF7XF  JXX}
  `XXX'       `XXXm         mXXX'       `XXX'
            ^^^^^        ^^^^^
  .mJXXL    .JXXXXXXXXL        JXXXXXXXXL.    JXXLm.
 mXXXXmXXXL   .XXXXXXXXXXX}       {XXXXXXXXXXX.   JXXXmXXXXm
 7XXXXXXXXX} .JXXXXXXXXXXXXX.      .XXXXXXXXXXXXXL. {XXXXXXXXXF
  .XXXXXX'.JXXXXXXXXXXXXXXXXL     JXXXXXXXXXXXXXXXXL.`XXXXXX.
  .XXXXXXXmXXXXXXXXXXXXXXXXXXXL    JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmXXXXXXX.
  {XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXF
   7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXF`XX XX'7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXF
   `7XXXXXXXXXXXXXXXXXXX7XXX} XX XX {XXXFXXXXXXXXXXXXXXXXXXXF'
    `' XXXXX^XXXXX7XXXF`XXX}{X' `X}{XXX'7XXXFXXXXX^XXXXX `'
      7XXXF XXXXX`XXX} `XXX`'  `'XXX' {XXX'XXXXX 7XXXF
      {XXX'{XXXX} 7XX} {XX.   .XX} {XXF {XXXX}`XXX}
      {XXF {XXF' JXX'  XX}   {XX  `XXL `7XX} 7XX}
      XX} 7XXm JXX'  XX'   `XX  `XXL mXXF {XX
      XX'  7XXXF   XX    XX   7XXXF  `XX
      .XF   .XXXXL  .XX    XX.  JXXXX.   7X.
      XX}  .XXXF7XF  JXX}   {XXL  7XF7XXX.  {XX
     mXXX'       `XXX'   `XXX'       `XXXm
    ^^^^^                       ^^^^^
The use of a camel image in association with Perl is a trademark of O'Reilly &
Associates, Inc. Used with permission.

(Текст авторського права необов’язковий.)

Більш простий приклад може взяти вклад:

#######
#
#
######
   #
#   #
 #####

і виробляють:

 #####   #####
#   #  #   #
   #  #
######   ######
#        #
#        #
#######  #######

#######  #######
#        #
#        #
######   ######
   #  #
#   #  #   #
 #####   #####

Записи повинні демонструвати мистецтво.

Це конкурс на популярність, тому вступ з максимальним (до) голосами виграє!


Чи є тут ціль коду, який просто відображає текст, чи він повинен бути належним королевою? Потрібно насправді брати внесок чи ні?
nitro2k01

@ nitro2k01 Він повинен відображати текст; насправді не очікується, що це буде належна королева. Вхід користувача не очікується.
devnull

Добре, щоб ваш верблюд 3 і 4 був перевернутий, щоб було дзеркальне зображення верблюдів 1 і 2!
Мукул Кумар

@MukulKumar Будь-яка форма в порядку, якщо результат художній .
devnull

7
Я думаю, що заголовок слід змінити на "ɟʃǝs uʍo sʇı ɟo sǝƃɐɯı ɹoɹɹıɯ sʇuıɹd ʇɐɥʇ ɯɐɹƃoɹԀ".
AJMansfield

Відповіді:


13

Баш і загальні утиліти

Можливо, вам доведеться встановити rev

Мене не влаштовувало лише відображення позицій персонажів, воно справді заплутало інформацію про мистецтво. Тож я спробував відобразити і символи, модулюючи набір символів ascii.

#!/bin/bash
half_width=39
left='/(q[{d>Ss'
right='\\)p]}b<Zz'
up='\\`!^qwWtupSs_'
down='/,ivdmMfnbZz\-'
function callback () {
line=${2: 0: half_width}
p=$((half_width-${#line}))
printf "%s%${p}s%${p}s%s\n" \
"$line" "" "" "$(rev<<<"$line" \
| tr $left$right $right$left)" ; }
if ! [ "$1" ]; then cat < "$0"; elif
[ "$1" == "-" ]; then cat; else cat < "$1"
fi | mapfile -c1 -Ccallback -t | tee >(tac | tr $up$down $down$up)

Без аргументів, сценарій друкує сам відображений 2x2, як вимагається:

$ ./2x2.sh
#!/bin/bash                            hzad\nid\!#
half_width=39                          93=htbiw_flah
left='/(q[{d>Ss'                       'zZ<b}]p)\'=tfel
right='\\)p]}b<Zz'                     'sS>d{[q(//'=thgir
up='\\`!^qwWtupSs_'                    '_zZqutWwp^!`//'=qu
down='/,ivdmMfnbZz\-'                  '-/sSdnfMmbvi,\'=nwob
function callback () {                 } () kcadllac noitcnuf
line=${2: 0: half_width}               {htbiw_flah :0 :2}$=enil
p=$((half_width-${#line}))             (({enil#}$-htbiw_flah))$=q
printf "%s%${p}s%${p}s%s\n" \          / "n/z%z{q}$%z{q}$%z%" ftnirq
"$line" "" "" "$(rev<<<"$line" \       / "enil$">>>ver)$" "" "" "enil$"
| tr $left$right $right$left)" ; }     { ; "(tfel$thgir$ thgir$tfel$ rt |
if ! [ "$1" ]; then cat < "$0"; elif   file ;"0$" > tac neht ;[ "1$" ] ! fi
[ "$1" == "-" ]; then cat; else cat < "" > tac ezle ;tac neht ;[ "-" == "1$" ]
fi | mapfile -c1 -Ccallback -t | tee >()< eet | t- kcadllacC- 1c- elifqam | if
t! | wabt!le _c1 _Ccallpack _f | fee >()< eef | f_ kcaqllacC_ 1c_ el!tdaw | !t
[ "$1" == "_" ]; fheu caf; elze caf < "" > fac esle ;fac uehf ;[ "_" == "1$" ]
!t i [ "$1" ]; fheu caf < "$0"; el!t   t!le ;"0$" > fac uehf ;[ "1$" ] i t!
| fr $letf$r!ghf $r!ghf$letf)" ; }     { ; "(ftel$fhg!r$ fhg!r$ftel$ rf |
"$l!ue" "" "" "$(re^<<<"$l!ue" /       \ "eu!l$">>>^er)$" "" "" "eu!l$"
br!uft "%z%${b}z%${b}z%z/u" /          \ "u\s%s{d}$%s{d}$%s%" tfu!rd
b=$((halt-m!qfh_${#l!ue}))             (({eu!l#}$_hfp!m-tlah))$=d
l!ue=${2: 0: halt-m!qfh}               {hfp!m-tlah :0 :2}$=eu!l
tnucf!ou callpack () {                 } () kcaqllac uo!fcunt
qomu='\`!^qwWtupSs/_'                  '_\zZqutWwp^!`/'=umop
nb='//,ivdmMfnbZz-'                    '-sSdnfMmbvi,\\'=dn
r!ghf='//)b]}p<Ss'                     'zZ>q{[d(\\'=fhg!r
letf='\(d[{q>Zz'                       'sS<p}]b)/'=ftel
halt-m!qfh=39                          93=hfp!m-tlah
#i\p!u\pazh                            hsaq/u!q/i#
$ 

Ви також можете вказати ім'я вхідного файлу:

$ ./2x2.sh ppcg.fig 
 ____ ____  ____ ____                ____ ____  ____ ____ 
| _ \| _ \ / ___/ ___|               |___ \___ \ / _ |/ _ |
| |_) | |_) | | | | _                _ | | | | (_| | (_| |
| __/| __/| |__| |_| |               | |_| |__| |\__ |\__ |
|_|  |_|  \____\____|               |____/____/  |_|  |_|


|-|  |-|  /----/----|               |----\----\  |-|  |-|
| --\| --\| |--| |-| |               | |-| |--| |/-- |/-- |
| |-) | |-) | | | | -                - | | | | (-| | (-| |
| - /| - / \ ---\ ---|               |--- /--- / \ - |\ - |
 ---- ----  ---- ----                ---- ----  ---- ---- 
$ 

Якщо ім'я вхідного файлу є -, скрипт зчитує вхід із stdin:

$ cowsay moo | ./2x2.sh -
 _____                                 _____ 
< moo >                                < oom >
 -----                                 ----- 
    \  ^__^                       ^__^  /    
     \ (oo)\_______               _______/(oo) /     
      (__)\    )\/\           /\/(    /(__)      
        ||----w |              | w----||        
        ||   ||              ||   ||        
        ||   ||              ||   ||        
        ||____m |              | m____||        
      (--)/    )/\/           \/\(    \(--)      
     / (oo)/-------               -------\(oo) \     
    /  v--v                       v--v  \    
 _____                                 _____ 
< woo >                                < oow >
 -----                                 ----- 
$ 

Дивовижний! Ви зробили обоє в одному! Бажаю, щоб я міг підтвердити це п ять разів. echo +1 | ./2x2.sh -
devnull

@devnull Я не дуже хороший у тому, щоб форматування коду виглядало досить красиво, але мені дуже подобається, що корова спиною до фронту говорить, oomа корова вгору говоритьwoo
Digital Trauma

Ви бездоганно використали те, що вони називають марним котом .
devnull

1
Ой! Я розумію bashтрохи, щоб зрозуміти це :-) (Що я мав на увазі під своїм попереднім коментарем: кішка проклята корисна в певних ситуаціях )
devnull

1
@devnull погодився - catмає неправильне ім’я IMO, і я безсоромно використовуватиму його там, де вважаю за потрібне ;-)
Digital Trauma

7

Рубін

Цей, безумовно, зайняв мене час. Але це було дійсно весело!

#                 
e=                
"/+               
+d.f              
/(.-.             
e*0*,+            
(*1*e/*           
.-.).,*e          
/+/(.c.1/         
,**-c.e**+        
b*,*c+d+++*       
*e.+.0/*+b/+      
+d/+*e/a.1/(*     
0/+*e/*.-/..-/    
*/+.-*1*e.d.)/(   
*0*.+a.a.f.1.e*1  
+b/(/-/,/+*0/+*b/ 
+*e/*.-/..-/*/+.-*
1";eval e.tr("#{ }
 ",'').split(''). 
each_slice(?\x2.  
ord+0x308333+0+   
-3179315).map{    
#............     
|x|x. join .      
tr( '(-7',       
'0-9A-F').        
to_i(16).         
chr.ord.          
chr.ord           
.chr.#            
chr}*             
'' +              
''+               
''                
#                 

Вихід:

#                  #
e=                 ''
"/+                ''+
+d.f               '' +
/(.-.              chr}*
e*0*,+             .chr.#
(*1*e/*            chr.ord
.-.).,*e           chr.ord.
/+/(.c.1/          to_i(16).
,**-c.e**+         '0-9A-F').
b*,*c+d+++*        tr( '(-7',
*e.+.0/*+b/+       |x|x. join .
+d/+*e/a.1/(*      #............
0/+*e/*.-/..-/     -3179315).map{
*/+.-*1*e.d.)/(    ord+0x308333+0+
*0*.+a.a.f.1.e*1   each_slice(?\x2.
+b/(/-/,/+*0/+*b/  ",'').split('').
+*e/*.-/..-/*/+.-* 1";eval e.tr("#{ }
1";eval e.tr("#{ } +*e/*.-/..-/*/+.-*
 ",'').split('').  +b/(/-/,/+*0/+*b/
each_slice(?\x2.   *0*.+a.a.f.1.e*1
ord+0x308333+0+    */+.-*1*e.d.)/(
-3179315).map{     0/+*e/*.-/..-/
#............      +d/+*e/a.1/(*
|x|x. join .       *e.+.0/*+b/+
tr( '(-7',        b*,*c+d+++*
'0-9A-F').         ,**-c.e**+
to_i(16).          /+/(.c.1/
chr.ord.           .-.).,*e
chr.ord            (*1*e/*
.chr.#             e*0*,+
chr}*              /(.-.
'' +               +d.f
''+                "/+
''                 e=
#                  #
#                  #
''                 e=
''+                "/+
'' +               +d.f
chr}*              /(.-.
.chr.#             e*0*,+
chr.ord            (*1*e/*
chr.ord.           .-.).,*e
to_i(16).          /+/(.c.1/
'0-9A-F').         ,**-c.e**+
tr( '(-7',        b*,*c+d+++*
|x|x. join .       *e.+.0/*+b/+
#............      +d/+*e/a.1/(*
-3179315).map{     0/+*e/*.-/..-/
ord+0x308333+0+    */+.-*1*e.d.)/(
each_slice(?\x2.   *0*.+a.a.f.1.e*1
 ",'').split('').  +b/(/-/,/+*0/+*b/
1";eval e.tr("#{ } +*e/*.-/..-/*/+.-*
+*e/*.-/..-/*/+.-* 1";eval e.tr("#{ }
+b/(/-/,/+*0/+*b/  ",'').split('').
*0*.+a.a.f.1.e*1   each_slice(?\x2.
*/+.-*1*e.d.)/(    ord+0x308333+0+
0/+*e/*.-/..-/     -3179315).map{
+d/+*e/a.1/(*      #............
*e.+.0/*+b/+       |x|x. join .
b*,*c+d+++*        tr( '(-7',
,**-c.e**+         '0-9A-F').
/+/(.c.1/          to_i(16).
.-.).,*e           chr.ord.
(*1*e/*            chr.ord
e*0*,+             .chr.#
/(.-.              chr}*
+d.f               '' +
"/+                ''+
e=                 ''
#                  #

скріншот

Він заснований на тій же ідеї, що і в моїй попередній відповіді .


Ага! це надзвичайно красиво.
devnull

6

Рубін

ОНОВЛЕННЯ : Перевірте мою нову відповідь , грунтуючись на тій же ідеї, що і ця!

$,                  |
  e="s= open( $0).r ead.s pli  |
  t  ( 1  0 .   ch   r);  |
  $  , =  3 2   .   chr  |
  ;s=s. zip(s .   r ev  ers  |
  e   )   .   m  a     |
  p   (   &:joi n);pu  t   |
                   |
s(s+s.reverse)";eval e.gsub(/[\s|]/,'')

Вихід:

$,                  | s(s+s.reverse)";eval e.gsub(/[\s|]/,'')
  e="s= open( $0).r ead.s pli  |                    |
  t  ( 1  0 .   ch   r);  |  p   (   &:joi n);pu  t   |
  $  , =  3 2   .   chr  |  e   )   .   m  a     |
  ;s=s. zip(s .   r ev  ers  |  ;s=s. zip(s .   r ev  ers  |
  e   )   .   m  a     |  $  , =  3 2   .   chr  |
  p   (   &:joi n);pu  t   |  t  ( 1  0 .   ch   r);  |
                   |  e="s= open( $0).r ead.s pli  |
s(s+s.reverse)";eval e.gsub(/[\s|]/,'') $,                  |
s(s+s.reverse)";eval e.gsub(/[\s|]/,'') $,                  |
                   |  e="s= open( $0).r ead.s pli  |
  p   (   &:joi n);pu  t   |  t  ( 1  0 .   ch   r);  |
  e   )   .   m  a     |  $  , =  3 2   .   chr  |
  ;s=s. zip(s .   r ev  ers  |  ;s=s. zip(s .   r ev  ers  |
  $  , =  3 2   .   chr  |  e   )   .   m  a     |
  t  ( 1  0 .   ch   r);  |  p   (   &:joi n);pu  t   |
  e="s= open( $0).r ead.s pli  |                    |
$,                  | s(s+s.reverse)";eval e.gsub(/[\s|]/,'')

Це "PPCG!" в мистецтві ASCII! : D

Ось детальне пояснення. По-перше, я дізнався, як зробити власне дзеркальне відображення. Ось дзеркальний код:

s = open($0).read.split "\n"
$, = ' '
s = s.zip(s.reverse).map &:join
puts s + s.reverse

Тоді мені довелося видалити символи пробілу та подвійні лапки (адже втеча просто стає безладним), тому я використав Рубі Fixnum#chr.

Зараз основна структура програми:

e="<code>"
eval e.gsub(/\s/,'')

Тепер я можу перетворити його на мистецтво ASCII! Отже, це я і зробив. Потім я проклав мистецтво ASCII пробілами та |s в кінці, і я домігся тут:

e="s= open( $0).r ead.s pli    |
t  ( 1  0 .   ch   r);    |
$  , =  3 2   .   chr    |
;s=s. zip(s .   r ev  ers    |
e   )   .   m  a      |
p   (   &:joi n);pu  t    |
s(s+s.reverse)";eval e.gsub(/[\s|]/,'')

Однак це виглядало трохи некрасиво, оскільки навколо мистецтва ASCII не вистачало накладок. Тому я додав трохи зайвих накладок і дістався там, де зараз я! ( $, | xеквівалентно xтому, що $,є nilза замовчуванням.)


Це художнє!
devnull

Раніше не помітили зла eval :)
devnull

4

bash (+ sed + tee+ tac) -> 102

sed -re 'h;s/$/\o1/;:a;s/(.)\o1(.*)$/\o1\2\1/;ta;s/^\o1//;G;s/^(.*)\n(.*)$/\2 \1/' ${1:-$0}|tee >(tac)

Зразок корисний

#!/bin/bash

sed -re 'h;s/$/\o1/;:a;s/(.)\o1(.*)$/\o1\2\1/;ta;
     s/^\o1//;G;s/^(.*)\n(.*)$/\2 \1/' ${1:-$0} |
  tee >(tac)

Докладний зразок:

#!/bin/bash

sed -re '
  h;     # copy current line to hold space
  s/$/\o1/; # add chr(1) at end of line
  :a;     # branch label for further goto
  s/(.)\o1(.*)$/\o1\2\1/; # move 1 char at end to end
  ta;    # goto :a if previous `s///` do match
  s/^\o1//; # drop chr(1)
  G;     # Append newline + hold space to current line
  s/^(.*)\n(.*)$/\2 \1/ # Suppress newline and swap line <-> hold space
' ${1:-$0} |  # From file as first arg or script himself, than pipe to
  tee >(   # tee would double stdout and pass feed to
   tac )  # tac as reverse cat.

Це може призвести до:

./revmir.sh
#!/bin/bash hsab/nib/!#

sed -re ' ' er- des
  h;     # copy current line to hold space ecaps dloh ot enil tnerruc ypoc #     ;h  
  s/$/\o1/; # add chr(1) at end of line enil fo dne ta )1(rhc dda # ;/1o\/$/s  
  :a;     # branch label for further goto otog rehtruf rof lebal hcnarb #     ;a:  
  s/(.)\o1(.*)$/\o1\2\1/; # move 1 char at end to end dne ot dne ta rahc 1 evom # ;/1\2\1o\/$)*.(1o\).(/s  
  ta;    # goto :a if previous `s///` do match hctam od `///s` suoiverp fi a: otog #    ;at  
  s/^\o1//; # drop chr(1) )1(rhc pord # ;//1o\^/s  
  G;     # Append newline + hold space to current line enil tnerruc ot ecaps dloh + enilwen dneppA #     ;G  
  s/^(.*)\n(.*)$/\2 \1/ # Suppress newline and swap line <-> hold space ecaps dloh >-< enil paws dna enilwen sserppuS # /1\ 2\/$)*.(n\)*.(^/s  
' ${1:-$0} |  # From file as first arg or script himself, than pipe to ot epip naht ,flesmih tpircs ro gra tsrif sa elif morF #  | }0$-:1{$ '
  tee >(   # tee would double stdout and pass feed to ot deef ssap dna tuodts elbuod dluow eet #   (> eet  
   tac )  # tac as reverse cat. .tac esrever sa cat #  ) cat   


   tac )  # tac as reverse cat. .tac esrever sa cat #  ) cat   
  tee >(   # tee would double stdout and pass feed to ot deef ssap dna tuodts elbuod dluow eet #   (> eet  
' ${1:-$0} |  # From file as first arg or script himself, than pipe to ot epip naht ,flesmih tpircs ro gra tsrif sa elif morF #  | }0$-:1{$ '
  s/^(.*)\n(.*)$/\2 \1/ # Suppress newline and swap line <-> hold space ecaps dloh >-< enil paws dna enilwen sserppuS # /1\ 2\/$)*.(n\)*.(^/s  
  G;     # Append newline + hold space to current line enil tnerruc ot ecaps dloh + enilwen dneppA #     ;G  
  s/^\o1//; # drop chr(1) )1(rhc pord # ;//1o\^/s  
  ta;    # goto :a if previous `s///` do match hctam od `///s` suoiverp fi a: otog #    ;at  
  s/(.)\o1(.*)$/\o1\2\1/; # move 1 char at end to end dne ot dne ta rahc 1 evom # ;/1\2\1o\/$)*.(1o\).(/s  
  :a;     # branch label for further goto otog rehtruf rof lebal hcnarb #     ;a:  
  s/$/\o1/; # add chr(1) at end of line enil fo dne ta )1(rhc dda # ;/1o\/$/s  
  h;     # copy current line to hold space ecaps dloh ot enil tnerruc ypoc #     ;h  
sed -re ' ' er- des

#!/bin/bash hsab/nib/!#

або сформовано на фіксовану ширину лінії:

printf -v spc '%74s';sed "s/\$/$spc/;s/^\(.\{74\}\) *$/\1/" <revmir.sh | ./revmir.sh -

дати:

#!/bin/bash                                                                hsab/nib/!#

sed -re '                                                                  ' er- des
  h;     # copy current line to hold space                           ecaps dloh ot enil tnerruc ypoc #     ;h  
  s/$/\o1/; # add chr(1) at end of line                                 enil fo dne ta )1(rhc dda # ;/1o\/$/s  
  :a;     # branch label for further goto                             otog rehtruf rof lebal hcnarb #     ;a:  
  s/(.)\o1(.*)$/\o1\2\1/; # move 1 char at end to end                    dne ot dne ta rahc 1 evom # ;/1\2\1o\/$)*.(1o\).(/s  
  ta;    # goto :a if previous `s///` do match                       hctam od `///s` suoiverp fi a: otog #    ;at  
  s/^\o1//; # drop chr(1)                                               )1(rhc pord # ;//1o\^/s  
  G;     # Append newline + hold space to current line               enil tnerruc ot ecaps dloh + enilwen dneppA #     ;G  
  s/^(.*)\n(.*)$/\2 \1/ # Suppress newline and swap line <-> hold space  ecaps dloh >-< enil paws dna enilwen sserppuS # /1\ 2\/$)*.(n\)*.(^/s  
' ${1:-$0} |  # From file as first arg or script himself, than pipe to   ot epip naht ,flesmih tpircs ro gra tsrif sa elif morF #  | }0$-:1{$ '
  tee >(   # tee would double stdout and pass feed to                  ot deef ssap dna tuodts elbuod dluow eet #   (> eet  
   tac )  # tac as reverse cat.                                       .tac esrever sa cat #  ) cat   


   tac )  # tac as reverse cat.                                       .tac esrever sa cat #  ) cat   
  tee >(   # tee would double stdout and pass feed to                  ot deef ssap dna tuodts elbuod dluow eet #   (> eet  
' ${1:-$0} |  # From file as first arg or script himself, than pipe to   ot epip naht ,flesmih tpircs ro gra tsrif sa elif morF #  | }0$-:1{$ '
  s/^(.*)\n(.*)$/\2 \1/ # Suppress newline and swap line <-> hold space  ecaps dloh >-< enil paws dna enilwen sserppuS # /1\ 2\/$)*.(n\)*.(^/s  
  G;     # Append newline + hold space to current line               enil tnerruc ot ecaps dloh + enilwen dneppA #     ;G  
  s/^\o1//; # drop chr(1)                                               )1(rhc pord # ;//1o\^/s  
  ta;    # goto :a if previous `s///` do match                       hctam od `///s` suoiverp fi a: otog #    ;at  
  s/(.)\o1(.*)$/\o1\2\1/; # move 1 char at end to end                    dne ot dne ta rahc 1 evom # ;/1\2\1o\/$)*.(1o\).(/s  
  :a;     # branch label for further goto                             otog rehtruf rof lebal hcnarb #     ;a:  
  s/$/\o1/; # add chr(1) at end of line                                 enil fo dne ta )1(rhc dda # ;/1o\/$/s  
  h;     # copy current line to hold space                           ecaps dloh ot enil tnerruc ypoc #     ;h  
sed -re '                                                                  ' er- des

#!/bin/bash                                                                hsab/nib/!#

та використовуючи figlet:

figlet -f banner 5 | ./revmir.sh -
#######  #######
#        #
#        #
######   ######
   #  #   
#   #  #   #
 #####   ##### 


 #####   ##### 
#   #  #   #
   #  #   
######   ######
#        #
#        #
#######  #######

А для розваги:

figlet -f banner Code Golf. | ./asciiReduce | ./revmir.sh -
▞▀▀▖▗▄▖▗▄▄ ▄▄▄  ▞▀▀▖▗▄▖▗   ▄▄▄       ▄▄▄   ▗▖▄▗▖▀▀▞  ▄▄▄ ▄▄▗▖▄▗▖▀▀▞
▌   ▌ ▐▐  ▌▙▄▖  ▌▗▄▖▌ ▐▐   ▙▄▖       ▖▄▙   ▐▐ ▌▖▄▗▌  ▖▄▙▌  ▐▐ ▌   ▌
▌  ▖▌ ▐▐  ▌▌    ▌  ▌▌ ▐▐   ▌  ▐█   █▐  ▌   ▐▐ ▌▌  ▌    ▌▌  ▐▐ ▌▖  ▌
▝▀▀ ▝▀▘▝▀▀ ▀▀▀  ▝▀▀ ▝▀▘▝▀▀▘▘  ▝▀   ▀▝  ▘▘▀▀▝▘▀▝ ▀▀▝  ▀▀▀ ▀▀▝▘▀▝ ▀▀▝

▝▀▀ ▝▀▘▝▀▀ ▀▀▀  ▝▀▀ ▝▀▘▝▀▀▘▘  ▝▀   ▀▝  ▘▘▀▀▝▘▀▝ ▀▀▝  ▀▀▀ ▀▀▝▘▀▝ ▀▀▝
▌  ▖▌ ▐▐  ▌▌    ▌  ▌▌ ▐▐   ▌  ▐█   █▐  ▌   ▐▐ ▌▌  ▌    ▌▌  ▐▐ ▌▖  ▌
▌   ▌ ▐▐  ▌▙▄▖  ▌▗▄▖▌ ▐▐   ▙▄▖       ▖▄▙   ▐▐ ▌▖▄▗▌  ▖▄▙▌  ▐▐ ▌   ▌
▞▀▀▖▗▄▖▗▄▄ ▄▄▄  ▞▀▀▖▗▄▖▗   ▄▄▄       ▄▄▄   ▗▖▄▗▖▀▀▞  ▄▄▄ ▄▄▗▖▄▗▖▀▀▞

Він, він ... Це не могло працювати, тому що напівсироти не можна було просто перевернути.

Для цього нам потрібно запустити команду в зворотному порядку:

figlet -f banner Code Golf. | ./revmir.sh - | asciiReduce 
▞▀▀▖▗▄▖▗▄▄ ▄▄▄ ▞▀▀▖▗▄▖▗  ▄▄▄   ▗▄▄▖ ▗ ▄▄ ▞▀▀▖ ▗▄▄▖▗▄▄ ▄▄ ▞▀▀▖
▌  ▌ ▐▐ ▌▙▄▖ ▌▗▄▖▌ ▐▐  ▙▄▖   ▄▄▌ ▐▐ ▌▄▄ ▌ ▄▄▌▌ ▐▐ ▌  ▌
▌ ▖▌ ▐▐ ▌▌  ▌ ▌▌ ▐▐  ▌ ▐█ ▐█  ▌ ▐▐ ▌▌ ▌  ▌▌ ▐▐ ▌▖ ▌
▝▀▀ ▝▀▘▝▀▀ ▀▀▀ ▝▀▀ ▝▀▘▝▀▀▘▘ ▝▀ ▝▀  ▘▀▀▀ ▀▀ ▝▀▀ ▝▀▀▘▝▀▀ ▀▀ ▝▀▀ 
▗▄▄ ▗▄▖▗▄▄ ▄▄▄ ▗▄▄ ▗▄▖▗▄▄▖▖ ▗▄ ▗▄  ▖▄▄▄ ▄▄ ▗▄▄ ▗▄▄▖▗▄▄ ▄▄ ▗▄▄ 
▌ ▘▌ ▐▐ ▌▌  ▌ ▌▌ ▐▐  ▌ ▐█ ▐█  ▌ ▐▐ ▌▌ ▌  ▌▌ ▐▐ ▌▘ ▌
▌  ▌ ▐▐ ▌▛▀▘ ▌▝▀▘▌ ▐▐  ▛▀▘   ▀▀▌ ▐▐ ▌▀▀ ▌ ▀▀▌▌ ▐▐ ▌  ▌
▚▄▄▘▝▀▘▝▀▀ ▀▀▀ ▚▄▄▘▝▀▘▝  ▀▀▀   ▝▀▀▘ ▝ ▀▀ ▚▄▄▘ ▝▀▀▘▝▀▀ ▀▀ ▚▄▄▘

код дзеркальний і дзеркальний


Це "▝" навмисно чи означає невідомий персонаж?
Мукул Кумар

Досі не можу цього зрозуміти; (
Мукул Кумар

+1. Я здогадуюсь, що ваш першоприкладний результат - це ваш перший приклад, не робить прокладку, і нижній мовець не заважав читати далі. Я бачу, ви продовжуєте реалізовувати набивання, тому особисто я б змінив відповідь, щоб включити її.
Цифрова травма

2

C ++

#include<iostream>
int main()
{
  char mirror[]={ 218,196,196,196,196,196,191,
          218,196,196,196,196,196,191,'\n',
          179,201,205,203,205,187,179,
          179,201,205,203,205,187,179,'\n',
          179,186,254,186,254,186,179,
          179,186,254,186,254,186,179,'\n',
          179,204,205,206,205,185,179,
          179,204,205,206,205,185,179,'\n',
          179,186,254,186,254,186,179,
          179,186,254,186,254,186,179,'\n',
          179,200,205,202,205,188,179,
          179,200,205,202,205,188,179,'\n',
          192,196,196,196,196,196,217,
          192,196,196,196,196,196,217,'\n',
          '\0'};
  std::cout<<mirror<<mirror;
  getch();
  return 0;
} 

вихід

Цей вихід виглядає як "Windows 4X4".

введіть тут опис зображення


Нікому не подобається моя публікація ... T_T чому?
Мукул Кумар

Може тому, що він жорстко кодує (!) Вихід у CP-437 (!)? Також це лише година.
mniip

Посту @mniip doorknob лише 12 хвилин!
Мукул Кумар

2
Я не знаю чому, але люди швидше голосують за користувачів з високою репутацією. Я проголосую за вас, як тільки поверну свою право голосу.

Як це дзеркальне зображення вихідного коду? Це виглядає зовсім інакше
Том Дудлер
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.